>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki BSCDRUK

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY, PODJĘTA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2013 R. RAPORT BIEŻĄCY

BSCDRUK [BSC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
43,20 PLN +1,89%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY, PODJĘTA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2013 R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-21
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy, podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2013, podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku. Zgodnie z treścią wymienionej wyżej uchwały, na wypłatę dywidendy między akcjonariuszy przeznaczono kwotę 4.903.758,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100). Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki, tj. 9.807.516 akcji. Dywidenda przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi zatem 0,50 zł. Dzień dywidendy ustalono na dzień 4 lipca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 lipca 2013 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Adres:ŻMIGRODZKA 37, 60-171 POZNAŃ
Telefon:+48 61 867 60 61
Fax:+48 61 861 60 66
Email:relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com
www:www.bsc-packaging.com
NIP:779-20-76-889
REGON:639627371

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU