>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ACAUTOGAZ

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R. RAPORT BIEŻĄCY

ACAUTOGAZ [ACG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
46,40 PLN +0,87%

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AC S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-07
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-07
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 07.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 22.036.645,00 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.581.150. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 16.06.2014 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 01.07.2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-07 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2014-05-07 Piotr Marcinkowski Wiceprezes zarządu
Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:AC S.A.
Adres:42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU