>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ACAUTOGAZ

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 R. RAPORT BIEŻĄCY

ACAUTOGAZ [ACG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
46,40 PLN +0,87%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-10
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.05.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 20.120.415,00 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,10 zł (dwa złote dziesięć groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.581.150. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 17.06.2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 02.07.2013 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-10 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:AC S.A.
Adres:27 Lipca 64, 15-182 Białystok
Telefon:85 743 81 00
Fax:85 653 93 83
NIP:966-13-19-418
REGON:050643816

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU