PSW -5,20%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGSSOFT

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

PGSSOFT [PSW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
12,75 PLN -5,20%

DECYZJA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PGS SOFTWARE S.A. W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY.

Data sporządzenia2014-05-08 11:38:35
Nazwa jednostkiPGSSOFT
Nazwa skrócona jednostkiPSW
Numer w roku:14/2014
Rok bieżący:2014
1. Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 8 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanowiło osiągnięty przez PGS SOFTWARE S.A. w roku obrotowym 2013 zysk netto w wysokości 7 020 094,50 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.259,74 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100) przeznaczyć: a) na dywidendę - kwotę w wysokości 6.950.726,25 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 25/100), b) na kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 84.627,99 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 99/100). 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 sierpnia 2013 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 1.390.145,25 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 25/100) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję. W związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.560.581,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), tj. kwota 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną akcję. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-05-08 11:38:35 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU