GWR +4,32%
×

>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki GWARANT

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

GWARANT [GWR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
1,93 PLN +4,32%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ORAZ INCYDENTALNE NARUSZENIE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Data sporządzenia2014-06-26 15:54:51
Nazwa jednostkiGWARANT
Nazwa skrócona jednostkiGWR
Numer w roku:10/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd Emitenta informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2014 roku uchwałą nr 18/06/2014/ZWZ postanowiło kwotę 1.950.000,00 złotych (milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z zysku netto za 2013 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) dywidendy na jedną posiadaną przez akcjonariusza akcję. Zarząd informuje, że dywidendą są objęte wszystkie akcje serii A w liczbie 5.000.000. Jako dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013, wyznaczono na dzień 9 lipca 2014 roku. Natomiast dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na dzień 29 sierpnia 2014 roku. Ponadto zważywszy na powyższe Spółka informuje o naruszeniu 14 zasady „Dobre Praktyki Spółek na NewConnect” mówiącej, że czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy powinien być możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Spółka wskazuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie o charakterze incydentalnym. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. Podstawa Prawna: § 4 ust. 6 oraz §4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-06-26 15:54:51 Edward Kuczer Prezes Zarządu
2014-06-26 15:54:51 Grzegorz Wojtasik Wiceprezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU